Zmień wygląd strony.Zmień wygląd strony.
użytkownik: hasło:
rejestracjazapomiałem hasła

 

 

Regulamin

Art. 1 Postanowienia ogólne.

Niniejszym Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego www.twojdobrydzien.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.twojdobrydzien.pl.  W regulamin zawarte są prawa i obowziązki zarejeztrowanych użytkowników serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis. Nowy użytkownik rejestrując z w serwsie jest zobowiązany do zapoznania sie z treścia regulaminu.

Art. 2 Definicje stosowane w Regulaminie.

1. Administrator - podomiot zarządzający i prowadzący Serwis na rzecz uzytkowników serwisu: Dobry Coach - Joanna Godecka, siedziba Brzozowy Lasek 11, 05-077 Warszawa, wpis do rejestru 14.09.2010 w gminie Warszawa Wesoła pod numerem 515517, NIP 953-148-40-11, REGON 142567337.

2. Użytkownik - osoba fizyczna, która posiada możliwość przeglądania serwisu bez logowania, lub po zalogowaniu się do serwisu www.twojdobrydzien.pl.

3. Serwis - należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem ineternetowym (domeną) http://www.twojdobrydzien.pl.

4. Konto - należy przez to rozumieć istniejących w bazie dancyh serwisu wpis, potwierdzajączy fakt bycia Użytkownikiem lub Klientem, z którego wynikają: możliwości dostepu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji i/lub usunięcia danych rejestracyjnych.

5. Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki użytkowników oraz administratora oraz załączniki stanowia

Art. 3 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1. Niezbędnym dla korzystania z serwisu jest posiadanie przez użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz aktywne konto poczty e-mail.

2. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

Art. 4 Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika

1. Uczestnikami serwisu są jego użytkownicy.

2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

3. Aby móc w korzystać ze spersonalizowanych opcji serwisu wymagane jest założenie konta. Rejestracja jest zrealizowana poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej serwisu. Do rejestracji konta wymagane jest wypełnienie obowiązkowych pól formularza oznaczonych jako obowiązkowe tzn. login, imie, nazwisko, adres e-mail, hasło, płeć, data urzodzenia, godzina urodzenia, województwo i miejscowość urzodzenia. Aktywacja konta następuje poprzez kliknięcie linku aktywującego przesłanego przez serwis w wiadomości e-mail na podany przez użytkownika w trakcie rejestracji adres e-mail. Aktywacja przez e-mail jest potrzebny jedynie w celu zabezpieczenia przed robotami spamującymi.

4. Usługi odpłatne będą świadczone przez administratora na rzecz użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty, określonej w cenniku.

5. Procedura rejestracji oraz utworzenie konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem www.twojdobrydzien.pl/rejestracja

6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

7. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a) zapoznałem się z regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług serwisu,
c) dane zawarte w koncie są zgodne z prawdą,
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
e) zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w serwisie dla celów świadczenia przez administratora usług w serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w serwisie udzieliły takiego zezwolenia;
f) wyrażam zgodę na otrzymywanie na dane wskazane w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu serwisu,
g) umieszczenie na koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.

Art 5. Zasady korzystania z Serwisu

1 Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez użytkownika, administrator ma prawo do zablokowania konta. Działania użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

2. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,
b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
d) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.

3. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie polityki prywatności.

4. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

Art 6. Odpowiedzialność

1. Opinie wyrażone przez Użytkowników w komentarzach/opini lub w inny sposób nie są opinią Administratora.

2. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

Art 7. Blokada Konta

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.

2. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

4. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

5. Umowa może zostać rozwiązania przez Administratora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:

a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
c) umieszczenia na Koncie treści mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

6. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta.

7. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

Art 8. Przepisy końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.

3. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.

5. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

6. Każdego zarejestrowanego Użytkownika Serwisu obowiązują aktualne Zasady korzystania z serwisu znajdujące się na stronie www.twojdobrydzine/txt/regulamin .

aktualności

Zastanów sie i kliknij
w odpowiednie słowo

This will be shown to users with no Flash or Javascript.

 

 

   

 

   

Wszystkie prawa zastrzeżone dla TwojDobryCoach.pl 2010 - 2013 :: regulamin :: polityka prywatności